فیلم مبحث چکش اشمیت

اولین مبحث مطرح شده در کارگاه آموزشی برگزار شده، کار با چکش اشمیت بود. در دو فیلم آموزشی زیر مبحث چکش اشمیت کاملاً بررسی شده و سعی گردیده که در این مبحث کار با چکش اشمیت آنالوگ و دیجیتال بیان شود. ابتدا مباحث مطرح شده در زمینه چکش اشمیت توسط دکتر تدین بیان گردیده و در ادامه آقای پاتریک دونر (کارشناس فنی شرکت Proceq) مبحث را کامل نموده‌اند.
لطفاً فیلم‌های زیر را به ترتیب مشاهده نمایید:

بخش دوم: