فیلم آموزشی کار با دستگاه خوردگی سنج بتن

فایل آموزشی کار با دستگاه خوردگی سنج بتن پروسک را می توانید در زیر مشاهده نمایید. در این فیلم اموزشی از دستگاه Canin استفاده شده است، در صورتی که خیلی از موارد و مراحل آمادگی دستگاه برای شروع به کار با دستگاه جدید یکسان است. بنابراین از همه عزیزان علاقمند به این دستگاه درخواست میگردد این فیلم را مشاهده نمایند.