فیلم التراسونیک بتن

مبحث التراسونیک در سمینار آموزشی برگزار شده در دو مرحله توضیح داده شد. اصول و قوانین سرعت موج در بتن و کاربردها که توسط دکتر تدین توضیح داده شد و سپس آقای پاتریک دونر به بررسی دستگاه التراسونیک Pundit lab+، Pundit PL200 پرداختند و در ادامه تکنولوژی Pule Echo نیز شرح داده شد.

مبحث التراسونیک – بخش اول:

مبحث التراسونیک – بخش دوم:

مبحث التراسونیک پیشرفته با استفاده از تکنولوژی Pulse Echo: